Cenzus za dečiji dodatak

Cenzus za dečiji dodatak

 

Dečiji dodatak za dete za koje je ostvareno pravo iznosi 3.044,90 dinara

za jednoroditeljske porodice i staratelje uvećava se za 30% i iznosi 3.958,37 dinara,

za roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom, za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, i za dete koje ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica, a koje ne koristi usluge smeštaja, uvećava se za 50% i iznosi 4.567,35 dinara.

Dečiji dodatak za dete koje ispunjava uslove za uvećanje po više osnova, a najviše do 80%, iznosi 5.480,82 dinara, shodno članu 6. stav 4. Uredbe i članu 33. stav 3. Zakona.

Usklađivanje iznosa dečijeg dodatka
Navedeni iznosi dečijeg dodatka usklađuju se 1. januara i 1. jula, počev od 2019. godine, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci, a njihove nominalne iznose utvrđuje rešenjem ministar nadležan za socijalna pitanja.

 

Similar Posts