• Kada zahtev podnosi majka deteta

U ovom slučaju potrebno je podneti zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke koji se popunjava na standardizovanom RD-1 obrazcu uz koji se podnosi sledeća dokumentacija:

  • izvod iz matičnih knjiga rođenih za svu decu (obično ne stariji od 6 meseci i obično original);
  • uverenje o državljanstvu Republike Srbije  za majku, koje ne može biti starije od šest meseci;
  • fotokopija lične karte majke (ukoliko poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom dovoljno je poneti original na uvid i očitavanje);
  • fotokopija overene zdravstvene knjižice za majku;
  • prijava prebivališta za decu o kojima majka neposredno brine;
  • uverenja nadležnog centra za socijalni rad da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev,  Da njena ranije rođena deca nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje.  Da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja (ukoliko se radi o pomenutom izuzetku kada se deca iz opravdanih razloga smeštena u ustanovu socijalne zaštite potrebno je priložiti i izveštaj nadležnog centra za socijalni rad sa ocenom opravdanosti smeštaja deteta, kao i prateću medicinsku dokumentaciju);
  • fotokopiju obe strane kartice tekućeg računa otvorenog kod Poštanske štedionice (ukoliko podnosilac zahteva nema ovakav račun, on će biti otvoren službenim putem).

Pored gorenavedene dokumentacije, postupajući organ može da zatraži i dodatnu dokumentaciju ukoliko je to potrebno za donošenje odluke o priznanju prava na roditeljski dodatak.

Zakonom je predviđeno da se zahtev za roditeljski dodatak sa potrebnom dokumentacijom mora podneti najkasnije do navršenih šest meseci života deteta za čije rođenje se ovo pravo traži.

Pročitajte još

Isplata roditeljskog dodatka

Iznos roditeljskog dodatka

Roditeljski dodatak

 

Zahtev za ostvarivanje prava

Dokumenta za roditeljski dodatak

Similar Posts