Kada zahtev podnosi otac deteta

Pored zahteva za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca koji se popunjava na standardizovanom RD-2 obrazcu otac deteta dužan je da podnese i sledeću dokumentaciju:

 • izvod iz matičnih knjiga rođenih za svu svoju decu, kao i decu majke deteta za koje se podnosi zahtev (obično ne stariji od 6 meseci i obično original);
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije za sebe i za majku, koje ne može biti starije od šest meseci;
 • fotokopija lične karte za oca i majku (ukoliko poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom dovoljno je poneti original na uvid i očitavanje);
 • fotokopija svoje overene zdravstvene knjižice i overene zdravstvaene knjižice za majku;
 • prijava prebivališta za decu;
 • uverenja nadležnog centra za socijalni rad da otac neposredno brine o detetu za koje je podneo zahtev.
  Da njegova ranije rođena deca nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišen roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja (ukoliko se radi o pomenutom izuzetku kada se deca iz opravdanih razloga smeštena u ustanovu socijalne zaštite potrebno je priložiti i izveštaj nadležnog centra za socijalni rad sa ocenom opravdanosti smeštaja deteta, kao i prateću medicinsku dokumentaciju);
 • fotokopiju obe strane kartice tekućeg računa otvorenog kod Poštanske štedionice (ukoliko podnosilac zahteva nema ovakav račun, on će biti otvoren službenim putem).

Pored ove dokumentacije, otac deteta je dužan i da podnese i jedan od sledećih dokaza:

 • izvod iz matične knjige umrlih za majku;
 • uverenje centra za socijalni rad o činjenici da je majka napustila dete;
 • odluku nadležnog suda da je majka lišena roditeljskog prava;
 • izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti;
 • potvrdu nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku.
Similar Posts