1. Fotokopija evidencionih kartona Nacionalne službe za zapošljavanje za sve punoletne radno sposobne članove domaćinstva.
  2. Uverenje PIO Fonda o prijavama i odjavama sa osiguranja (uverenje izdaje PIO Fond, Nemanjina 30).
  3. Uverenje PIO Fonda da podnosilac zahteva i/ili članovi domaćintva ne ostvaruju prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja (uverenje da ne ostvarujete bilo koji vid penzije,koje se izdaje u PIO Fondu, Aleksandra Kostića 9).
  4. Uverenje nadležnog poreskog organa za podnosioca zahteva i članove domaćinstva o zaduženju porezom na teritoriji Grada Beograda (uverenje izdaje Poreska uprava, Zahumska 23a) i uverenje nadležnog poreskog organa iz mesta rođenja.
  5. Fotokopija rešenja nadležnog poreskog organa o utvrđenom porezu na imovinu na teritoriji Grada Beograda i iz mesta rođenja.
  6. Uverenje Geodetskog zavoda za Grad Beograd za podnosioca zahteva i sve članove domaćinstva za teritoriju grada Beograda (uverenje izdaje katastarska služba, ulica 27.marta) i Geodetskog zavoda za teritoriju mesta rođenja.
  7. Potvrda o redovnom školovanju za maloletno dete/decu.
  8. Fotokopija ugovora o zakupu stana, ili izjava data u prisustvu dva svedoka i overena u opštini da živite kao podstanari.
  9. Fotokopija rešenja o trajnoj nesposobnosti za rad, rešenje o kategorizaciji, mišljenje Interresorne komisije.
  10. Fotokopija izvoda iz Matične knjige umrlih i fotokopija rešenje o ostavinskoj raspravi, odnosno dokaz da je ostavinska rasprava pokrenuta pred nadležnim sudom.

Dokumentacija za socijalnu pomoć

Na licu mesta se uz priložena dokumenta popunjava Zahtev za stalnu novčanu pomoć. Za žene žrtve nasilja se popunjava Zahtev za stalnu novčanu pomoć za žrtve porodičnog nasilja.

Kako ostvariti pravo na Novčanu socijalnu pomoć

Isplata novčane socijalne pomoći

Similar Posts