Vaučeri za odmor u Srbiji

Budžetske uplate

KO MOŽE BITI KORISNIK VAUČERA

Korisnici vaučera mogu biti:

• korisnici prava na penziju;

• nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);

• korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;

• korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;

• radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;

• ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od
60.000 dinara mesečno;

• korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;

• nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16).

Zašto deca nemaju pravo na korišćenje vaučera nikome nije poznato!?

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.

Podnosilac prijave stiče pravo na dodelu vaučera ako je uslov za ostvarivanje prava na vaučer ostvario danom podnošenja prijave.

Potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju smeštaja kod ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega Ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji, koja je uslov za dodelu vaučera od strane Ministarstva.

Ne može se vršiti rezervacija smeštaja u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na opštini, odnosno mestu prebivališta potencijalnog korisnika vaučera.

Similar Posts