Trudničko bolovanje

Trudničko bolovanje – ostvarivanje prava

Trudničko bolovanje je pravo vezano za zdravstveno osiguranje zaposlenih koje je regulisano Zakonom o zdravstvenom osiguranju, a isplatu naknade vrši Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Sa druge strane, pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva nije pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ono je regulisano Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom i za isplatu naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva zadužena je lokalna samouprava.U ovom tekstu ćemo se baviti pravima trudnica vezano samo za trudničko bolovanje i naknadu zarade za vreme trudničkog.

Trudničko bolovanje je pravo koje ima zaposlena žena, tj.žena u radnom odnosu kod poslodavca po ugovoru o radu.
Trudničko bolovanje može da se otvori odmah na početku trudnoće, ako je to neophodno tj. ako ginekolog ustanovi da je zaposlenoj potrebno mirovanje (zbog rizične trudnoće, opasnosti od pobačaja, težih oboljenja). Može da traje do 30 dana ili više od 30 dana. Prvih 60 dana bolovanja zaposlenoj će otvoriti njen izabrani ginekolog, a nakon toga potrebno je odobrenje lekarske komisije.

Za prvih 60 dana ginekolog izdaje potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad koja se dostavlja poslodavcu.
Za period preko 60 dana neophodno je da ginekolog uputi zaposlenu na lekarsku komisiju (sa mišljenjem zbog čega bi trebalo da se odobri dalje bolovanje.). Na osnovu lekarskih nalaza, komisija će odlučiti o tome da li je potrebno dalje produženje bolovanja i dati konačnu ocenu.

Po potrebi trudničko može da se produži sve do porođaja, i tada se na trudničko nadovezuje porodiljsko odsustvo.

Od čega zavisi visina nakndade

Visina naknade za trudničko bolovanje iznosi 100% osnova.

Troškove bolovanja za prvih 30 dana snosi poslodavac, a posle 31.dana država. Za oba perioda trudnica ima pravo na naknadu od 100%, s tim da se za prvih 30 dana računa 100% proseka za prethodnih 12 meseci (i prosek se računa na osnovu ukupne zarade), a od 31. dana računa se 100 % tromesečnog proseka (i prosek se uzima od osnovne zarade uvećane za minuli rad; u obračun ovog proseka ne ulaze bonusi, nagrade niti druga primanja iz radnog odnosa).

Zato se dešava da naknada ne bude ista u toku celokupnog perioda – iako je za oba perioda prosek 100 posto, drugačiji je osnov za obračun.U svakom slučaju, iznos naknade ne može biti niži od utvrđene minimalne zarade za mesec kada se vrši isplata.

Dakle naknadu zarade za porodiljsko bolovanje za prvih 30 dana treba da obračuna poslodavac i da izvrši isplatu direktno na račun trudnice.

Ako komisija produži bolovanje preko 30 dana, procedura je drugačija:

Poslodavac treba da za svaki mesec uradi obračun zarade i da ga dostavi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, uz zahtev za refundaciju zarade.

Filijala RFZO će zatim ustanoviti pravo na naknadu i njenu visinu na osnovu dokaza koje poslodavac dostavi (obračuni od značaja za utvrđivanje visine naknade, doznake od lekara, izvodi sa tekućeg računa na kojima se vidi da je poslodavac izmirio doprinose za zaposlenu itd.)

Zatim filijala RFZO treba da isplati naknadu za trudničko bolovanje na namenski račun poslodavca (račun za bolovanja) i to najkasnije u roku od 30 dana od datuma podnošenja zahteva za refunadaciju sa tog namenskog računa se naknada zarade isplaćuje zaposlenoj.

Trudnica može putem internet adrese RFZO http://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/pregled-naknada-zarade da proveri status zahteva kod RFZO. Ovde može da proveri datum podnošenja zahteva Fondu od poslodavca, mesec na koji se zahtev odnosi i datum isplate naknade zarade ili obaveštenje da je zahtev i dalje u fazi obrade.

Želimo vam dobro zdravlje i da uživate u zdravoj i dobroj deci!

Similar Posts