Govor arhiđakona Stefana pred Sinedrionom. Njegova osuda i
prvomučenička smrt za Hrista. (Dela apostolska, 7)

 1. A prvosveštenik reče: Je li to tako?
 2. A on reče: Ljudi braćo i oci, čujte! Bog slave javi se ocu našemu
  Avraamu kad bješe u Mesopotamiji, prije nego se doseli u Haran.
 3. I reče mu: Iziđi iz zemlje svoje i od roda svojega i iz doma oca
  svojega, i dođi u zemlju koju ću ti pokazati.
 4. Tada iziđe iz zemlje Haldejske, i doseli se u Haran; i odande, po
  smrti oca njegova, preseli ga u ovu zemlju u kojoj vi sada živite.
 5. I ne dade mu nasljedstva u njoj ni stope, i obeća da će je dati u
  posjed njemu i sjemenu njegovu poslije njega, dok on još nemaše djeteta.
 6. A Bog reče ovako: Sjeme tvoje biće došljaci u zemlji tuđoj i porobiće
  ga i zlostavljaće ga četiri stotine godina.
 7. I narodu tome kome će robovati ja ću suditi, reče Bog; i potom će
  izići, i služiće mi na ovome mjestu.
 8. I dade mu zavjet obrezanja, i tako rodi Isaka, i obreza ga u osmi
  dan; i Isak Jakova, i Jakov dvanaest praotaca.
 9. A praoci pozavidješe Josifu i prodadoše ga u Egipat; i Bog bijaše s njim.
 10. I izbavi ga od sviju nevolja njegovih, i dade mu milost i premudrost
  pred Faraonom, carem egipatskim, i postavi ga poglavarem nad Egiptom i
  svim domom njegovim.

  Govor arhiđakona Stefana pred Sinedrionom
 11. A dođe glad na svu zemlju Egipatsku i Hanaansku i nevolja velika, i
  ne nalažahu hrane oci naši.
 12. A Jakov čuvši da ima pšenice u Egiptu posla prvi put oce naše.
 13. I kad dođoše drugi put, kaza se Josif braći svojoj, i rod Josifov
  postade poznat Faraonu.
 14. A Josif posla i dozva oca svojega Jakova i svu rodbinu svoju,
  sedamdeset i pet duša.
 15. I siđe Jakov u Egipat, i skonča, on i oci naši;
 16. I prenesoše ih u Sihem, i položiše u grob koji kupi Avraam za
  novce od sinova Emora Sihemljanina.
 17. I kako se približavaše vrijeme obećanja za koje se Bog zakle
  Avraamu, narod se uveća i umnoži u Egiptu.
 18. Dok ne nasta drugi car nad Egiptom, koji ne znaše Josifa.
 19. Ovaj postupi lukavo sa rodom našim, zlostavljaše oce naše da bacaju
  djecu svoju da ne ostaju u životu.
 20. U to vrijeme se rodi Mojsej i bješe mio Bogu, i bi tri mjeseca
  gajen u domu oca svojega.
 21. A kada je bio izbačen, uze ga kći Faraonova i odgaji ga sebi za sina.
 22. I nauči se Mojsej svoj mudrosti egipatskoj, i bješe silan u
  riječima i u djelima.
 23. A kad mu se navršavaše četrdeseta godina, dođe mu na srce da obiđe
  braću svoju, sinove Izrailjeve.
 24. I vidjevši nekoga gdje mu se čini nepravda, uze ga u odbranu i
  osveti ugnjetavanog, ubivši Egipćanina.
 25. A mišljaše on da braća njegova razumiju da im Bog njegovom rukom daje
  spasenje; ali oni ne razumješe.
 26. A sutradan pojavi se među njima dok su se tukli i stade ih miriti
  govoreći: Ljudi, vi ste braća, zašto činite nepravdu jedan drugome?
 27. A onaj što činjaše nepravdu bližnjemu odgurnu ga rekavši: Ko tebe
  postavi za starješinu i sudiju nad nama?
 28. Ili hoćeš i mene da ubiješ kao što si juče ubio Egipćanina?
 29. A Mojsej pobježe zbog ove riječi, i posta došljak u zemlji
  Madijamskoj, gdje rodi dva sina.
 30. I kad se navrši četrdeset godina, javi mu se u pustinji gore
  Sinajske Anđeo Gospodnji u plamenu ognjenom u kupini.

  Govor arhiđakona Stefana pred Sinedrionom
 31. A kada Mojsej vidje, divljaše se viđenju. Kada pak on pristupi da
  razmotri, bi glas Gospodnji njemu:
 32. Ja sam Bog otaca tvojih, Bog Avraamov i Bog Isakov i Bog Jakovljev.
  A Mojsej se uplaši i ne smijaše da pogleda.
 33. A Gospod mu reče: Izuj obuću sa nogu svojih, jer je mjesto na kome
  stojiš sveta zemlja.
 34. Gledajući vidjeh muku naroda mojega koji je u Egiptu, i čuh njihovo
  uzdisanje, i siđoh da ih izbavim; i sad hodi da te pošaljem u Egipat.
 35. Ovoga Mojseja, kojega se odrekoše govoreći: Ko tebe postavi za
  starješinu i sudiju? – toga Bog posla za starješinu i izbavitelja rukom
  Anđela koji mu se javi u kupini.
 36. Ovaj ih izvede učinivši čudesa i znake u zemlji Egipatskoj i u
  Crvenom moru i u pustinji četrdeset godina.
 37. Ovo je Mojsej koji reče sinovima Izrailjevim: Gospod Bog vaš
  podignuće vam Proroka iz braće vaše, kao mene: njega poslušajte.
 38. Ovo je onaj što bješe u crkvi u pustinji sa Anđelom, koji mu je
  govorio na gori Sinajskoj, i sa ocima našim; koji. primi riječi žive,
  da ih nama dade;
 39. Kojega ne htjedoše poslušati oci naši, nego ga odbaciše, i
  okrenuše se srcem svojim prema Egiptu,
 40. Rekavši Aronu: Načini nam bogove koji će ići pred nama, jer sa
  ovim Mojsejem, koji nas je izveo iz zemlje Egipatske, ne znamo šta mu
  se dogodi.

  Sveti prvomučenik i arhiđakon Stefan
 41. I u dane one načiniše tele i prinesoše žrtvu idolu, i radovahu se
  djelima ruku svojih.
 42. A Bog se okrenu od njih i predade ih da služe vojsci nebeskoj, kao
  što je pisano u knjizi Proroka: Eda što zaklano i žrtve prinesoste mi
  za četrdeset godina u pustinji, dome Izrailjev?
 43. I prihvatiste čador Molohov, i zvjezdu boga vašega Remfana, kipove
  koje načiniste da im se klanjate; i preseliću vas dalje od Vavilona.
 44. Oci naši imahu šator svjedočanstva u pustinji, kao što zapovjedi
  Onaj što govori Mojseju da ga načini po obrascu koji bješe vidio;
 45. Njega i naslijedivši oci naši unesoše sa Isusom Navinom pri
  zauzimanju zemlje neznabožaca, koje progna Bog ispred lica otaca naših;
  sve do dana Davidovih,
 46. Koji nađe blagodat pred Bogom i moljaše da nađe stan Bogu Jakovljevu.
 47. A Solomon mu sazida dom.
 48. Ali Svevišnji ne živi u rukotvorenim hramovima, kao što govori prorok:
 49. Nebo mi je prijesto, a zemlja podnožje nogama mojima; kakav ćete mi
  dom sazidati, govori Gospod; ili koje je mjesto za počivanje moje?
 50. Nije li ruka moja stvorila sve ovo?

  Govor arhiđakona Stefana pred Sinedrionom
 51. Tvrdovrati i neobrezani srcem i ušima, vi se svagda protivite Duhu
  Svetome; kako oci vaši, tako i vi.
 52. Kojega od proroka ne protjeraše oci vaši? I pobiše one koji
  predskazaše dolazak Pravednika, kojega sada vi izdajnici i ubice
  postadoste,
 53. Vi koji primiste Zakon naredbama anđelskim, i ne održaste
 54. Kad ovo čuše, razjariše se vrlo u srcima svojima, i škrgutahu
  zubima na njega.
 55. A on, pun Duha Svetoga, pogleda na nebo i vidje slavu Božiju i
  Isusa gdje stoji s desne strane Bogu,
 56. I reče: Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječijega gdje stoji s
  desne strane Bogu.
 57. A oni povikavši iza glasa zatisnuše uši svoje, i navališe
  jednodušno na njega,
 58. Pa izbacivši ga izvan grada stadoše ga kamenovati. A svjedoci
  metnuše haljine svoje kod nogu mladića po imenu Savla,
 59. I kamenovahu Stefana, koji se moljaše Bogu i govoraše: Gospode
  Isuse, primi duh moj!
 60. Onda kleče na koljena i povika iza glasa: Gospode, ne uračunaj im
  grijeh ovaj! I ovo rekavši, usnu.
Similar Posts