Tiramisu recept

Dodatak za tuđu negu (zvanično Dodatak za pomoć i negu drugog lica) jeste novčana pomoć osobama koje zbog povrede ili bolesti ne mogu da zadovolje osnovne životne potrebe bez tuđe pomoći, na primer, da spreme sebi hranu, da jedu, idu u toalet i slično. Smisao ove pomoći jeste u tome da se plati nekom drugom da im pomogne, a da osobe kojima je potrebna ovakva pomoć same urede ko će im i kako pomoći.

Ova pomoć može se dobiti ako nisi već dobio novac za tu namenu po nekom drugom osnovu, na primer, po osnovu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Koliko možeš da dobiješ?
Dodatak za tuđu negu iznosi 24.696,74 dinara.

Iznos dodatka određuje Ministarstvo za socijalnu politiku i usklađuje ga s rastom cena dva puta godišnje, 1. aprila i 1. oktobra.

Uvećani dodatak za tuđu negu
Neke osobe imaju pravo na uvećani dodatak za tuđu negu, a usklađuje se s rastom cena na isti način kao i „običan“ dodatak za tuđu negu.

To pravo imaju:

osobe s telesnim oštećenjem od 100 odsto po jednom osnovu;
osobe koje imaju više oštećenja, s tim da nivo oštećenja iznosi po 70 i više odsto po najmanje dva osnova;
osobe koje imaju organski trajni poremećaj neurološkog i psihičkog tipa.
Jedan od roditelja deteta koje je ostvarilo pravo na uvećani dodatak, pod uslovom da taj roditelj nije u radnom odnosu i da najmanje 15 godina neposredno neguje svoje dete, ima pravo da, ako nije ostvario pravo na penziju, doživotno prima naknadu u visini najniže penzije kada napuni 60 godina (žene), odnosno 65 godina (muškarci).

Kako se dobija?
Da bi dobio ovaj dodatak, moraš podneti zahtev na odgovarajućem obrascu u centru za socijalni rad opštine u kojoj živiš.

Uz zahtev treba da podneseš i:

predlog za veštačenje od lekara opšte prakse (izabranog lekara);
fotokopiju zdravstvene knjižice (stranica na kojoj se vidi ime i prezime i osiguranje);
fotokopiju lične karte;
najnoviji nalaz sprecijaliste;
fotokopiju rešenja međuopštinske komisije za kategorizaciju ili raniji nalaz prvostepenog organa veštačenja o prirodi i težini bolesti ili povrede;
izvod iz matične knjige rođenih;
uverenje da ne primaš penziju i dodatak za tuđu negu i pomoć preko fonda PIO;
uverenje o državljanstvu ako nisi rođen u Srbiji;
neki centri traže i fotokopiju uplatnica za komunalije.

Preuzmite zahtev

Kome da se žališ ako nisi zadovoljan odlukom?
Ako nisi zadovoljan odlukom centra za socijalni rad o tvom zahtevu za dodelu dodatka za tuđu negu, možeš da se žališ u roku od 15 dana od dana prijema rešenja centra.

Žalba se podnosi Ministarstvu rada i socijalne politike, odnosno Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu zaštitu ako se centar koji je izdao rešenje nalazi na teritoriji Vojvodine, ili gradskoj upravi ako je centar s teritorije grada Beograda.

Similar Posts