Manastir Sisojevac je utvrđen je za kulturno dobro-spomenik kulture odlukom Zavoda za naučno proučavanje spomenika kulture Beograd R. br. 307/51 od 29.03.1951. godine, a kategorisan kao nepokretno kulturno dobro od velikog značaja odlukom Skupštine SRS od 7.04.1979. godine (“Sl.Gl. SRS” br. 14/79).
Manastir Sisojevac u Sisevcu je podignut 1398. godine, a oslikan godinu dana kasnije. Po osnovi i arhitektonskom korpusu spada u klasične primere crkvene arhitekture moravske Srbije gde je pored razvijenih bočnih apsida prisutan i upisani krst. Priprata je približno kvadratnog oblika, naos izdužen, a dva para pilastara na severnom i južnom zidu obrazuju kvadratni prostor za formiranje kupole. U oltarskom prostoru u samim uglovima bočnih niša smešteni su proskomidija i đakonikon. Centralni hram, konak i pomoćne zgrade porte opasivao je visoki, masivni bedem sa kulom – kapijom i odbrambenim kulama. Manastir je podigao duhovnik Sisoje, iguman Hilandara, po kome je dobilo ime selo i rudnik u neposrednoj blizini. Manastir se vezuje za kompleks duhovnih sedišta Petruške oblasti. Za vreme turske vladavine više puta je stradao da bi u XVII veku opusteo. Nakon istraživačkih i konzervatorskih radova sedamdesetih godina XX veka manastirski komleks sa crkvom i delom konaka je obnovljen.

Sajt manastira

Similar Posts