Roditeljski dodatak – Materinski dodatak predstavlja pomoć koja se od države dobija za rođenje prvog, drugog, trećeg i četvrtog deteta u Srbiji.

Dečiji dodatak

Izuzetno, ukoliko je već rođeno troje dece, a prilikom sledećeg porođaja se rodi dvoje ili više dece (blizanci, trojke, četvorke itd.) postojaće pravo na roditeljski dodatak za svako od ove dece, ali je to potrebno da posebnim rešenjem odobri ministarstvo nadležno za socijalna pitanja.

Roditeljski dodatak je mera podsticaja rađanja čiji je cilj povećanje broja dece koja će biti državljani Republike Srbije i u njoj živeti.

Dete može da stekne državljanstvo Srbije i kada majka nije državljanka Srbije, dok prijava detetovog prebivališta na teritoriji Republike Srbije nije povezana sa državljanstvom roditelja (prebivalište deteta je prebivalište jednog ili oba roditelja).

#Roditeljski dodatak

Isplata roditeljskog dodatka

Iznos roditeljskog dodatka

Potrebna dokumenta 

Ko može da ostvari pravo?

Pravo na roditeljski dodatak pripada majci deteta pod sledećim uslovima:

da je državljanin Republike Srbije;
da ima prebivalište u Republici Srbiji;
da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Takođe, potrebno je da majka ostvari i neke dodatne uslove:

– da neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev za roditeljski dodatak;
– da ranije rođena deca nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje (Izuzetak: kada je ranije rođeno dete smešteno u ustanovu socijalne zaštite zbog potrebe kontinuirane zdravstvene zaštite i nege, kao i kada je smešteno zbog smetnji u mentalnom razvoju, teže i teške mentalne ometenosti, zbog teških telesnih oboljenja i oštećenja, kao i zbog višestrukih smetnji u razvoju priznaće se pravo na roditelski dodatak);
– da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na ranije rođenu decu.

#Roditeljski dodatak

Ukoliko majka ili članovi porodice u kojoj živi plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 12.000.000 dinara neće imati pravo na roditeljski dodatak.

Takođe, pravo na roditeljski dodatak se neće moći ostvariti ukoliko roditelji u trenutku podnošenja zahteva žive i rade u inostranstvu.

Pored majke deteta pravo može ostvariti i otac deteta…>>

Similar Posts