Staž za treće dete ili Staž po osnovu rođenja trećeg deteta

Staž po osnovu rođenja trećeg deteta predstavlja poseban staž i nije isto što i staž osiguranja.

To znači da ovaj poseban staž ne predtsavlja uslov za ostvarivanje prava na penziju jer se kao uslov za penziju zahteva navršenje određenih godina staža osiguranja. Praktično, staž od ove godine po osnovu rođenja trećeg deteta se ne uzima u obzir prilikom procene ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na penziju.

Ipak, ovaj staž ulazi u ukupan penzijski staž prilikom obračuna iznosa penzije i na taj način utiče na povećanje iznosa penzije.

Kada je donet zakon da se majkama dodeli dve godine radnog staža za rođenje trećeg deteta nije se objasnilo da je to poseban staž koji žene neće moći da iskoriste da odu ranije u penziju. To je svesna OBMANA žena jer šta će ženama kad odu u penziju dve godine staža preko. Koliko je to u dinarima veća penzija?

Njima će biti veći koeficijenat koji se kada steknu uslov za penziju obračunava na kraju i koji preračunato znači kao da je žena radila duže dve godine. Upravo će joj taj viši koeficijent doneti i veću penziju. Primera radi, obračunava joj se umesto 35 godina staža – 37. Isto važi po sadašnjem zakonu i za majke sa petoro dece. Računica pokazuje da ukoliko se ženi s troje dece na osnovu 20 godina radnog staža utvrdi penzija u visini od 40.000 dinara poseban staž u trajanju od dve godine će joj povećati penziju za 10 procenata. Žena sa dvoje dece na isti broj godina staža dobila bi povećanje od pet odsto ali i to od 2032. godine.

Staž za treće dete

U skladu sa postojećim Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 – odluka US, 86/2019 i 62/2021), žena ne može po osnovu rođenja troje i više dece da ide ranije u penziju, već joj se u poseban staž uračunava vreme u trajanju od dve godine. Takođe, uračunava joj se u posebni staž vreme u trajanju od šest meseci za rođenje jednog deteta, odnosno godinu dana ukoliko ima dvoje dece, s tim što se ova odredba primenjuje od 2032. godine.

Penzijski zakon predviđa da ove majke ne mogu kraće da rade, ali mogu da računaju s većim iznosom na čeku ukoliko do 2032. godine ne bude nikakvih izmena. Poseban staž na koji majke imaju pravo ne može biti uslov za ostvarivanje prava na raniju penziju, već samo doprinosi uvećanju iznosa ne čeku.

Ni jedna žena koja sada ima troje dece neće sticanjem uslova za penziju moći da računa na ove dve godine kao uslov da se ranije penzioniše, već samo kao šansu za nešto veća primanja.

Similar Posts