Posebna nega deteta
Ili

Pravo na odsustvo sa rada ili na rad sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta

U “Službenom glasniku RS”, br.56/2018 , opisan je način ostvarivanja prava roditelja, odnosno usvojitelja, hranitelja ili staratelja da odsustvuje sa rada ili da radi sa polovinom od punog radnog vremena radi posebne nege deteta mlađeg od pet godina kome je neophodna posebna nega zbog smetnji u razvoju i invaliditeta.

U ovom pravilniku definisano je da se dete sa smetnjama u razvoju i invaliditetom smatra ono koje ima ozbiljne ili kompletne teškoće u jednom ili više razvojnih domena, kao i dete sa teže narušenim zdravstvenim stanjem i oštećenjem telesnih struktura.

U čl.9 navodi se sledeće: “detetom sa narušenim zdravstvenim stanjem smatra se dete sa teškim oblicima hroničnih oboljenja (karcinomi, teži poremećaji kod retkih bolesti, juvenilni dijabetes melitus, teške srčane mane, teške astme, epilepsije i dr.), a koje prima kontinuiranu terapiju uz neophodnu asistenciju roditelja, usvojitelja, staratelja ili hranitelja”.

Dakle, roditelj/usvojitelj/hranitelj/staratelj deteta sa celijakijom, može preko Sekretarijata za dečju zaštitu podneti zahtev Prvostepenoj komisiji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje radi ostvarivanja bolovanja do pete godine života deteta. Ova komisija formirana je u lokalnoj zajednici i ima četiri člana, od kojih je jedan lekar veštak specijalista Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, jedan lekar specijalista pedijatar iz razvojnog savetovališta ili službe za zdravstvenu zaštitu dece, jedan zdravstveni saradnik i jedan predstavnik nadležnog organa jedinice lokalne samouprave zadužen za poslove dečije zaštite. Komisija obavlja neposredan pregled deteta, kao i pregled medicinske dokumentacije i drugih dokaza, te daje svoje mišljenje i utvrđuje potreban period odsustva sa rada, odnosno rada sa polovinom punog radnog vremena, kao i potrebu kontrolnog pregleda.

Za dete starije od 5 godina, izabrani pedijatar na osnovu specijalističkog lekrskog nalaza, upućuje roditelja na prvostepenu komisiju,a nakon isteka tog bolovanja na drugostepenu komisiju RFZO-a.

Majka
Similar Posts