Tuđa nega i pomoć ili Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica

Za razliku od ostalih oblika pomoći koje se ostvaruju preko Centa za socjalni rad (novčana socijalna pomoć, jednokratna pomoći i interventna jednokratna pomoć) a koje se ostvaruju na osnovu visine prihoda pojedinca odnosno porodice, pravo na tuđu negu i pomoć ostvaruje se na osnovu procene zdravstvenog stanja pojedinca bez obzira na primanja pojedinca odnosno porodice.

Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ima pojedinac kome je zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica da bi zadovoljilo svoje osnovne životne potrebe. Obrazac zahteva popunjava lekar i uz medicinsku dokumentaciju, preko nadležnog Centra za socijalni rad, prosleđuje ga organu veštačenja koji utvrđuje pravo na ovu vrstu pomoći.

Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima osiguranik i korisnik penzije kome je zbog prirode i težine povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba. Po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, pravo, praktično, imaju samo nepokretni, slepi i oni koji bez tuđe pomoći ne mogu da se hrane, oblače, niti kreću po kući, kao i oni koji su na dijalizi.

Kada organ veštačenja Fonda proceni da zdravstveno stanje može da se poboljša, zakazuje se kontrolni pregled. Korisniku koji se bez opravdanih razloga ne odazove na zakazani kontrolni pregled, isplata ove naknade se obustavlja.

Tuđa nega i pomoć

Naknada za pomoć i negu drugog lica iznosi 24.696,74 dinara. Ova isplata nije uslovljena visinom drugih primanja.

Ovde je važno napomenuti da spektar simptoma, intenzitet i progresija bolesti osoba s istom dijagnozom može bitno da se razlikuje od osobe do osobe, pa je tako i svaka dijagnoza celijakije dijagnoza za sebe, naročito ako uz celijakiju postoje još neka pridružena oboljenja. To znači da se u postupku veštačenja prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, nalaz i mišljenje lekara zasniva na CELOKUPNOJ kliničkoj slici i psihofizičkom stanju obolelog, a koje može da se veoma razlikuje od jedne do druge osobe sa celijakijom.

Lepava, Majka
Similar Posts