Bezglutensko brašno na lekarski recept
Osobe sa dijagnozom celijakije ostvaruju pravo na 7kg bezglutenskog brašna mesečno na lekarski recept. Recept izdaje lekar primarne zdravstvene zaštite na osnovu postavljene dijagnoze (K 90.0) od strane lekara specijaliste-gastroenterologa, gastroenterologa pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologa. Prema dosadašnjoj praksi, najveći broj lekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti pacijentu propisuje 7 kg brašna mesečno, ali postoje slučajevi da propišu i manju količinu, tako da je preporuka da se u specijalističkom nalazu lekara gastroenterologa naglasi potrebna količina brašna za mesec dana.

Bezglutensko brašno na lekarski recept

Brašno se može podići uz zdravstvenu karticu u bilo kojoj apoteci,državnoj ili privatnoj koja ima potpisani ugovor sa RFZO. Participacija se plaća u iznosu od 50 dinara za svaku količinu izdatog leka. Participaciju ne plaćaju ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi i civilni invalidi rata;slepa lica i trajno nepokretna lica, kao i lica koja ostvaruju novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica; deca, učenici i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života; žene u toku trudnoće, porođaja i 12 meseci posle porođaja.

Bezglutenska brašna

Oboleli od celijakije imaju pravo na šestomesečni e-recept, tako da nakon što lekar primarne zdravstvene zaštite napiše recept za šest meseci i pacijent podigne u apoteci brašno za prvi mesec, sledećih pet meseci pacijent odlazi samo u apoteku bez prethodne posete lekaru. U ovom slučaju važno je znati da su šestomesečni e-recepti datirani i imaju rok važenja sedam dana, računajući i dan izdavanja. To znači da je između dva podizanja brašna potrebno da protekne mesec dana, sa maksimalnim zakašnjenjem od sedam dana. Brašno može da se podigne 7 dana pre i sedam dana posle od naznačenog datuma na elektronskom receptu. Ukoliko pacijent ne podigne brašno za određeni mesec, taj recept ostaje nerealizovan i ne može naknadno da se realizuje.

Lepava, Majka
Similar Posts