mala matura

Završni ispit polažu svi učenici osmog razreda.

Završni ispit se polaže tri dana – prvog dana se polaže srpski, odnosno maternji jezik, drugog matematika, a trećeg dana kombinovani test – u ponedeljak, 17.06.2019. godine, utorak, 18.06.2019. godine i sredu, 19.06.2019. godine.

Učenici imaju obavezu da pre pristupanja ispitu sa odeljenjskim starešinom blagovremeno provere tačnost svojih ličnih podataka i podataka o uspehu tokom školovanja u bazi podataka.

Učenici treba da dođu u školu u na vreme sva tri dana polaganja ispita;

Na ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i na ispit na kome se polaže kombinovani test učenici treba da ponesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom i upisanim identifikacionim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu hemijsku olovku i gumicu;

Na ispit iz matematike učenici treba da ponesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom i upisanim identifikacionim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu hemijsku olovku, gumicu, lenjir, trougao i šestar.

Na ispitu nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, kalkulatora, beležaka, papira, niti drugih materijala koji ne spadaju u propisan pribor za ispit.

Na ispitu nije dozvoljen razgovor među učenicima.

Učenicima nije dozvoljeno da napuštaju prostoriju u kojoj se polaže ispit pre 9.45 časova i u periodu od 10.45 do 11.00 časova.

Učenici mogu biti udaljeni sa ispita u slučaju nepoštovanja pravila i uputstava dežurnih nastavnika. Učenik koji bude udaljen sa testa dobiće nula bodova na tom testu.

Učenik koji je udaljen sa testa u sledećem roku može da polaže test sa koga je udaljen.
Roditeljima odnosno starateljima zabranjeno je da bez posebnog odobrenja budu u školi za vreme polaganja završnog ispita.

U slučaju nepredviđene sprečenosti učenika da pristupi polaganju završnog ispita, roditelj odnosno staratelj u obavezi je da to prijavi odeljenjskom starešini do 8.00 časova na dan polaganja.

Učenike na bolničkom ili kućnom lečenju roditelji, odnosno staratelji, prijavljuju odeljenjskom starešini najkasnije jedan dan pre polaganja završnog ispita; učenici polažu završni ispit u prostoru koji odgovara njihovom zdravstvenom stanju.

Posle objavljivanja privremenih rezultata, učenici imaju pravo uvida u svoj test, a zajedno sa roditeljem, odnosno starateljem, i pravo prigovora školskoj komisiji ukoliko smatraju da su oštećeni.

Molimo roditelje, odnosno staratelje, da:

Vode računa da učenici doručkuju i popiju vodu pre početka završnog ispita.

Provere da li su učenici poneli potreban pribor za rad i đačku knjižicu.

U proveri rezultata na pojedinačnim testovima na završnom ispitu roditelji, odnosno staratelji učenika treba da imaju jasnu i preciznu informaciju o načinu prikazivanja rezultata na testovima i načinu bodovanja.

Na osnovu Pravilnika o izmenama Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS ─ Prosvetni glasnik”, broj 12/14) u kome je utvrđen udeo pojedinačnih testova u ukupnom broju bodova na završnom ispitu, koji iznosi 30 bodova, učenik može da ostvari iz srpskog, odnosno maternjeg jezika najviše 10 bodova, iz matematike najviše 10 bodova i na kombinovanom testu najviše 10 bodova.

Na svakom pojedinačnom testu učenik rešava 20 zadataka.

Bodovi koje je učenik ostvario izračunavaju se tako što se rezultat postignut na testu množi koeficijentom 0,5 (tj. rezultat na testu podeli se sa 2).

To znači da će učenik koji, na primer, ima rezultat 17 bodova na jednom od tri testa ostvariti 8,5 bodova na tom testu. Radi preciznog uvida u postignuća tokom i na kraju ispita, svaki učenik će imati uvid u dva podatka – rezultat na testu i broj bodova na testu, tj. preračunat rezultat na testu.

Hvala sajtu: oskraljpetarprvi.wordpress.com

Similar Posts