Energetski ugrožen kupac:
kriterijumi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa, način zaštite, sadržina zahteva, uslovi, rok i postupak za sticanje statusa, kao i dokazi koji se prilažu uz
zahtev, količine električne energije ili prirodnog gasa…

Na osnovu člana 10. stav 8. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj
145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-
ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 – US, 7/14 – US i 44/14),

Energetski ugrožen kupac

Vlada donosi
UREDBU
O ENERGETSKI UGROŽENOM KUPCU

I. UVODNE ODREDBE
Član 1.
Ovom uredbom bliže se propisuju kriterijumi za sticanje statusa energetski
ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa, način zaštite, sadržina
zahteva, uslovi, rok i postupak za sticanje statusa, kao i dokazi koji se prilažu uz
zahtev, količine električne energije ili prirodnog gasa za koje se energetski ugroženom
kupcu umanjuje mesečna obaveza plaćanja, način izdavanja akta o sticanju statusa i
sadržina tog akta, način vođenja evidencije i druga pitanja neophodna za utvrđivanje
statusa.
Član 2.
Energetski ugroženi kupac električne energije ili prirodnog gasa , u smislu ove
uredbe, je kupac iz kategorije domaćinstvo (samačko ili višečlana porodica) koje živi
u jednoj stambenoj jedinici sa jednim mernim mestom na kome se meri potrošnja
električne energije, odnosno prirodnog gasa, koje troši maksimalnu količinu
električne energije ili prirodnog gasa u skladu sa ovom uredbom.
Energetski ugroženi kupac, u smislu ove uredbe, je i domaćinstvo čijem članu
zbog zdravstvenog stanja obustavom isporuke električne energije ili prirodnog gasa
može biti ugrožen život ili zdravlje.

Energetski ugrožen kupac

II. KRITERIJUMI I USLOVI ZA STICANjE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG
KUPCA

Član 3.
Kriterijumi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca iz člana 2. stav 1.
ove uredbe (u daljem tekstu: ugroženi kupac) su:
1) ukupan mesečni prihod domaćinstva;
2) broj članova domaćinstva;
3) imovno stanje.
Ukupan mesečni prihod domaćinstva iz stava 1. tačka 1) ovog člana obuhvata sva
primanja i prihode koji su od uticaja na ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć,
u smislu zakona kojim se uređuje oblast socijalne zaštite i propisa donetih na osnovu
tog zakona.

Član 4.
Uslov za sticanje statusa ugroženog kupca je ostvaren ukupan mesečni prihod
domaćinstva, i to:
1) do 13.595,68 dinara za domaćinstva sa jednim članom;
2) do 19.795,00 dinara za domaćinstva sa dva i tri člana;
3) do 25.990,25 dinara za domaćinstva sa četiri i pet članova;
4) do 32.684,20 dinara za domaćinstva sa šest i više članova.
Visina ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u
skladu sa propisima iz člana 3. stav 2. ove uredbe.
Ostvareni ukupni mesečni prihod domaćinstva iz stava 1. ovog člana usklađuje se
dva puta godišnje sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci na osnovu
podataka Republičkog zavoda za statistiku, i to: 1. aprila i 1. oktobra tekuće godine.
Usklađeni iznos iz stava 3. ovog člana utvrđuje ministar nadležan za poslove
energetike, aktom koji se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije” i koji se
primenjuje na zahteve podnete od prvog dana meseca koji sledi mesecu u kome je ovaj akt
stupio na snagu.
Pored prihoda iz stava 1. ovog člana, uslov za sticanje statusa ugroženog kupca je
da ne poseduje drugu stambenu jedinicu, osim stambene jedinice koja po strukturi i
površini odgovara potrebama domaćinstva, saglasno propisu kojim se uređuju
površinski normativi za stanove u oblasti socijalnog stanovanja.


Energetski ugrožen kupac

III. SADRŽINA ZAHTEVA ZA STICANjE STATUSA UGROŽENOG KUPCA
I DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTEV

Član 5.
Zahtev za sticanje statusa ugroženog kupca (u daljem tekstu: zahtev) podnosi se
organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove socijalne zaštite (u daljem
tekstu: organ jedinice lokalne samouprave), u mestu prebivališta.
Zahtev naročito sadrži podatke o:
1) imenu i prezimenu, jedinstvenom matičnom broju građana i adresi
prebivališta podnosioca zahteva i članova njegovog domaćinstva;
2) ukupnim mesečnim primanjima i prihodima domaćinstva;
3) stambenom prostoru koji podnosilac zahteva i članovi njegovog domaćinstva
poseduju ili koriste.
Pored podataka iz stava 2. ovog člana u zahtevu je potrebno navesti da li se
sticanje statusa ugroženog kupca odnosi na električnu energiju ili prirodni gas.
Član 6.
Podnosilac, uz zahtev, prilaže sledeće dokaze:
1) o prebivalištu i srodstvu za podnosioca zahteva i članove domaćinstva
(fotokopija lične karte, izvod iz matične knjige rođenih (IMKR), uverenje o
prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih (IMKV), izjava dva svedoka data pred
nadležnim organom i drugi dokazi propisani zakonom kojim se uređuje opšti upravni
postupak);
2) o ukupnim mesečnim primanjima i prihodima (ček od penzije, uverenje
nadležnog organa, odnosno poslodavca i dr.), uverenje nadležnog organa za decu stariju
od 15 godina da su na redovnom školovanju, a za nezaposleno lice, odnosno korisnika

novčane naknade po propisima o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti,
uverenje nadležne jedinice Nacionalne službe za zapošljavanje;
3) dokaz nadležne službe za katastar nepokretnosti iz mesta prebivališta i
mesta rođenja o posedovanju nepokretnosti i prihodima od nepokretnosti;
4) uverenje uprave javnih prihoda iz mesta prebivališta i iz mesta rođenja;
5) poslednji račun za električnu energiju, odnosno prirodni gas.
Ako je podnosilac zahteva lice koje je korisnik prava na novčanu socijalnu
pomoć i/ili dečijeg dodatka, umesto dokaza iz stava 1. tač. 1) do 4) ovog člana, uz zahtev
se prilaže overen prepis akta kojim je utvrđeno jedno od ovih prava.
U slučaju da podnosilac zahteva nema ugovor o prodaji električne energije ili
prirodnog gasa, odnosno ukoliko račun ne glasi na njegovo ime, uz zahtev se prilaže
ugovor, javna isprava ili drugi dokument kojim se dokazuje po kom pravnom osnovu
domaćinstvo boravi u stanu u kome je kupac po ugovoru o prodaji električne energije ili
prirodnog gasa drugo lice (ugovor o zakupu stana, odluka suda i sl.).
Dokazi iz stava 1. ovog člana pribavljaju se za mesec koji prethodi mesecu
podnošenja zahteva, osim ako posebnim propisom nije drugačije uređeno.
Ukoliko pribavljanje nekog od dokaza navedenih u stavu 1. tač. 1) do 4) ovog člana
izaziva značajne troškove i zahteva duži vremenski period, po oceni organa jedinice
lokalne samouprave, kao dokaz može se od podnosioca zahteva uzeti izjava na određenu
okolnost data na zapisnik pod krivičnom i materijalnom odgovornošću u skladu sa
zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.
Na sva pitanja u vezi postupka za sticanje statusa ugroženog kupca, koja nisu
uređena ovom uredbom, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni
postupak.
Podnosilac zahteva pri podnošenju zahteva daje slobodan pristanak na obradu
podataka saglasno zakonu kojim se uređuju pitanja zaštite podataka o ličnosti, u obliku
i na način propisan tim zakonom.

Energetski ugrožen kupac

IV. POSTUPAK DONOŠENjA REŠENjA O STICANjU STATUSA, ROKOVI VAŽENjA
REŠENjA, NAČIN IZDAVANjA I SADRŽINA REŠENjA O STICANjU STATUSA

Član 7.
Po prijemu zahteva, organ jedinice lokalne samouprave proverava da li je zahtev
uredan, kao i da li su uz zahtev podneti svi dokazi propisani u članu 6. st. 1. i 2. ove
uredbe.
Član 8.
Po podnetom zahtevu, a na osnovu činjenica utvrđenih u postupku, organ jedinice
lokalne samouprave, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, donosi rešenje o
sticanju statusa ugroženog kupca ili rešenje kojim se zahtev odbija.
Rešenje kojim se zahtev usvaja sadrži, pored elemenata propisanih zakonom kojim
se uređuje upravni postupak, podatke o mernom uređaju, broju članova domaćinstva,
količini električne energije ili prirodnog gasa za koju se umanjuje mesečna obaveza i
rok važenja rešenja.
Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministarstvu
nadležnom za poslove energetike, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Član 9.
Rešenje o sticanju statusa ugroženog kupca donosi se sa rokom važenja najduže do
kraja kalendarske godine.
Ako je rešenje o sticanju statusa ugroženog kupca doneto na osnovu akta kojim je
utvrđeno pravo na novčanu socijalnu pomoć i/ili dečiji dodatak, rešenje se donosi sa
rokom važenja koje je istovetan roku važenja akta kojim je utvrđeno neko od navedenih
prava.
U slučaju iz stava 1. ovog člana, novi zahtev za narednu kalendarsku godinu može
se podneti najranije 30 dana pre isteka roka iz stava 1. ovog člana.
U slučaju iz stava 2. ovog člana, novi zahtev može se podneti nakon donošenja
novog akta kojim je podnosiocu zahteva utvrđeno pravo na novčanu socijalnu pomoć i/ili
dečiji dodatak.
Ugroženi kupac, u toku jedne kalendarske godine, može se opredeliti samo za
korišćenje prava na umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne energije
ili samo za određene količine prirodnog gasa.
Uz zahtev iz stava 3. ovog člana, ukoliko nije došlo do promene podataka na
osnovu kojih je doneto rešenje o sticanju statusa ugroženog kupca, a što će se
konstatovati uzimanjem izjave na zapisnik pod krivičnom i materijalnom odgovornošću
pred organom jedinice lokalne samouprave, nije potrebno prilagati dokaze koji su već
ranije priloženi, izuzev dokaza o ukupnim mesečnim primanjima i prihodima
domaćinstva.
Na osnovu zahteva iz st. 3 i 4. ovog člana, organ jedinice lokalne samouprave
donosi rešenje o sticanju statusa ugroženog kupca ili rešenje kojim se zahtev odbija.
Član 10.
Ako u roku važenja rešenja iz člana 8. ove uredbe nastanu promene u podacima na
osnovu kojih je to rešenje doneto, imalac statusa ugroženog kupca je dužan da, u roku od
30 dana od dana nastanka promene, organu jedinice lokalne samouprave podnese zahtev za
izmenu rešenja.
Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilažu se dokazi o nastalim promenama.
Ugroženi kupac gubi status ukoliko prestane da ispunjava uslove iz člana 4. ove
uredbe.

Energetski ugrožen kupac

V. SADRŽINA I OBIM PRAVA NA UMANjENjE MESEČNE OBAVEZE PLAĆANjA
Član 11.
Ugroženi kupac stiče pravo na umanjenje mesečne obaveze za određene količine
električne energije, odnosno prirodnog gasa, na sledeći način:
1) za električnu energiju, za sve mesece:
(1) za domaćinstvo sa jednim članom od 120 kWh mesečno;
(2) za domaćinstvo sa dva i tri člana od 160 kWh mesečno;
(3) za domaćinstva sa četiri i pet članova od 200 kWh mesečno;
(4) za domaćinstva sa šest i više članova od 250 kWh mesečno;
2) za prirodni gas, za mesece januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar:
(1) za domaćinstvo sa jednim članom od 35 m³ mesečno;

(2) za domaćinstvo sa dva i tri člana od 45 m³ mesečno;
(3) za domaćinstva sa četiri i pet članova od 60 m³ mesečno;
(4) za domaćinstva sa šest i više članova od 75 m³ mesečno.
Umanjenje mesečne obaveze iskazuje se umanjenjem mesečnog računa za električnu
energiju za iznos utvrđen množenjem količine iz stava 1. tačka 1) ovog člana sa višom
dnevnom tarifom iz zelene zone za potrošače iz kategorije „Široka potrošnja sa
dvotarifnim merenjem”, uvećanom za 10%, iz cenovnika o regulisanoj ceni električne
energije za snabdevanje domaćinstava i malih kupaca „EPS Snabdevanje” d.o.o. Beograd, na
koji je Savet Agencije za energetiku Republike Srbije dao saglasnost i koji je u primeni.
Umanjenje mesečne obaveze iskazuje se umanjenjem mesečnog računa za prirodni gas
za iznos utvrđen množenjem količine iz stava 1. tačka 2) ovog člana sa tarifom
„energent” za potrošače iz grupe domaćinstva koje snabdeva Javno preduzeće „Srbijagas”,
Novi Sad, uvećanom za 5% iz cenovnika prirodnog gasa za javno snabdevanje Javnog
preduzeća „Srbijagas”, Novi Sad, na koji je Savet Agencije za energetiku Republike
Srbije dao saglasnost i koji je u primeni.
Član 12.
Ugroženi kupac može steći pravo na umanjenje mesečne obaveze samo za određene
količine električne energije ili za određene količine prirodnog gasa, a ne
kumulativno.
Ugroženi kupac ima pravo na umanjenje mesečne obaveze za određene količine
električne energije ako je mesečna potrošnja, u obračunskom periodu, svedena na 30 dana,
manja ili jednaka četvorostrukoj količini električne energije iz člana 11. stav 1. ove
uredbe.
U slučaju da je ostvarena mesečna potrošnja električne energije veća od
četvorostruke, a manja ili jednaka od 6,5 puta utvrđene količine iz člana 11. stav 1. ove
uredbe, ugroženi kupac ima pravo na polovinu umanjenja mesečne obaveze iz člana 11.
stav 1. ove uredbe.
Ugroženi kupac čija je ostvarena mesečna potrošnja električne energije veća od
6,5 puta od količina iz člana 11. stav 1. ove uredbe, nema pravo na umanjenje mesečne
obaveze.
Ugroženi kupac ima pravo na umanjenje mesečne obaveze za određene količine
prirodnog gasa, ako je mesečna potrošnja, u obračunskom periodu, svedena na 30 dana,
manja ili jednaka dvostrukoj količini prirodnog gasa iz člana 11. stav 1. ove uredbe.
U slučaju da je ostvarena mesečna potrošnja prirodnog gasa veća od dvostruke, a
manja ili jednaka od 2,5 puta utvrđene količine iz člana 11. stav 1. ove uredbe, ugroženi
kupac ima pravo na polovinu umanjenja mesečne obaveze iz člana 11. stav 1. ove uredbe.
Ugroženi kupac čija je ostvarena mesečna potrošnja prirodnog gasa veća od 2,5
puta od količina iz člana 11. stav 1. ove uredbe, nema pravo na umanjenje mesečne obaveze.
Ukoliko je mesečni račun za isporučenu električnu energiju, odnosno prirodni
gas manji od izračunatog umanjenja mesečne obaveze iz člana 11. stav 1. ove uredbe,
umanjenje će biti obračunato u visini stvarnog mesečnog računa za isporučenu
električnu energiju odnosno prirodni gas.

Član 13.
Organ jedinice lokalne samouprave podatke iz rešenja o sticanju statusa
ugroženog kupca dostavlja energetskom subjektu nadležnom za snabdevanje u elektronskoj
i štampanoj formi, radi ostvarivanja prava energetski ugroženog kupca iz čl. 11 i 12.
ove uredbe.
Podaci iz stava 1. ovog člana jesu podaci o imenu i prezimenu ugroženog kupca,
adresi prebivališta, jedinstvenom matičnom broju građana, broju članova domaćinstva,
mernom uređaju za isporučenu električnu energiju, odnosno prirodni gas i snabdevaču
električnom energijom odnosno prirodnim gasom.
Obaveze organa jedinice lokalne samouprave iz stava 1. ovog člana odnose se i na
energetski ugroženog kupca iz člana 2. stav 2. ove uredbe.
VI. STICANjE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA ZBOG ZDRAVSTVENOG
STANjA
Član 14.
Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca iz člana 2. stav 2. ove
uredbe podnosi se organu jedinice lokalne samouprave.
Zahtev sadrži podatke o imenu i prezimenu, jedinstvenom matičnom broju građana
i adresi prebivališta podnosioca zahteva i članova njegovog domaćinstva.
Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se odgovarajuća medicinska
dokumentacija, kao dokaz da članu domaćinstva koje traži status energetski ugroženog
kupca iz člana 2. stav 2. ove uredbe, zbog zdravstvenog stanja obustavom isporuke
električne energije ili prirodnog gasa, može biti ugrožen život ili zdravlje.
Podnosilac zahteva pri podnošenju zahteva daje slobodan pristanak na obradu
podataka saglasno zakonu kojim se uređuju pitanja zaštite podataka o ličnosti, u obliku
i na način propisan tim zakonom.
Pored dokumentacije iz stava 3. ovog člana, podnosilac zahteva uz zahtev prilaže
i poslednji račun za električnu energiju, odnosno prirodni gas.
U slučaju da podnosilac zahteva nema ugovor o prodaji električne energije ili
prirodnog gasa, odnosno ukoliko račun ne glasi na njegovo ime, uz zahtev se prilaže
ugovor, javna isprava ili drugi dokument kojim se dokazuje po kom pravnom osnovu
domaćinstvo boravi u stanu u kome je kupac po ugovoru o prodaji električne energije ili
prirodnog gasa drugo lice (ugovor o zakupu stana, odluka suda i sl.).
Za sticanje statusa energetski ugroženog kupca iz člana 2. stav 2. ove uredbe ne
primenjuju se kriterijumi i uslovi iz čl. 3 i 4. ove uredbe.
Operator distributivnog sistema električne energije ne može obustaviti
isporuku električne energije zbog neizvršenih obaveza iz ugovora o snabdevanju
domaćinstvu koje je steklo status energetski ugroženog kupca u smislu st. 1. i 2. ovog
člana, ako član domaćinstva energetski ugroženog kupca koristi elektro-medicinsku
opremu neophodnu za održavanje zdravlja, za čiji je rad neophodno napajanje iz
distributivne mreže.
Na postupak donošenja rešenja, sadržaj rešenja i izjavljivanje žalbe protiv
rešenja po zahtevu iz stava 1. ovog člana, shodno se primenjuju odredbe člana 8. ove
uredbe.

Rešenje iz stava 9. ovog člana donosi se sa rokom važenja dve godine od dana
izdavanja i može se produžiti na zahtev energetski ugroženog kupca iz člana 2. stav 2.
ove uredbe, ako je takav predlog dat i u medicinskoj dokumentaciji koja se prilaže
zahtevu za produženje.

Energetski ugrožen kupac

VII. NAČIN VOĐENjA EVIDENCIJE UGROŽENIH KUPACA
Član 15.
Evidencija ugroženih kupaca vodi se na osnovu donetih rešenja o sticanju
statusa ugroženog kupca.
Evidenciju iz stava 1. ovog člana vode energetski subjekti za snabdevanje u
elektronskom obliku, na osnovu podataka dobijenih od organa jedinica lokalne
samouprave, u skladu sa članom 13. ove uredbe.
Evidencija iz stava 1. ovog člana naročito sadrži podatke o:
1) imenu i prezimenu, jedinstvenom matičnom broju i adresi prebivališta lica
po čijem je zahtevu doneto rešenje o stečenom statusu ugroženog kupca i broju članova
domaćinstva;
2) mernom uređaju za isporučenu električnu energiju, odnosno prirodni gas;
3) mesečnoj potrošnji, iznosu mesečnog umanjenja računa za isporučenu električnu
energiju, odnosno prirodni gas, broj i datum izdavanja računa;
4) energetski ugroženom kupcu kome se ne obustavlja isporuka električne
energije i/ili prirodnog gasa zbog zdravstvenog stanja.
Evidencije iz stava 1. ovog člana dostavljaju se mesečno, ministarstvu nadležnom
za poslove energetike radi ostvarivanja prava energetskih subjekata na povraćaj
sredstava iz budžeta Republike Srbije.


Energetski ugrožen kupac

VIII. NAČIN OBEZBEĐIVANjA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ENERGETSKI
UGROŽENIH KUPACA

Član 16.
Sredstva za zaštitu ugroženih kupaca, koja se na osnovu zakona kojim se uređuje
oblast energetike, obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, prenosiće se sukcesivno i u
skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta, na posebne namenske dinarske račune
otvorene kod Uprave za trezor, korisnicima subvencija „EPS Snabdevanje” d.o.o.
Beograd, Javnom preduzeću „Srbijagasˮ, Novi Sad i privrednim subjektima koji obavljaju
delatnost javnog snabdevanja domaćinstava prirodnim gasom, na osnovu uredno podnete
dokumentacije.
Način obezbeđivanja sredstava za zaštitu energetski ugroženih kupaca iz stava 1.
ovog člana ne odnosi se na energetski ugroženog kupca iz člana 2. stav 2. ove uredbe.

IX. KAZNENE ODREDBE
Član 17.
Novčanom kaznom od 80.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno
lice u organu jedinice lokalne samouprave ako rešenje o sticanju statusa ugroženog
kupca, izda suprotno odredbama ove uredbe.
Novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 dinara kazniće se za prekršaj imalac statusa
ugroženog kupca, koji ne postupi u skladu sa članom 10. stav 1. ove uredbe.

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 18.
Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o energetski
zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije („Službeni glasnik RS”,
br. 90/13 i 82/15 – US).
Član 19.
Ova uredba stupa na snagu 1. januara 2016. godine.
05 Broj

Energetski ugrožen kupac

U Beogradu, 30. decembra godine
VLADA
PREDSEDNIK
Aleksandar Vučić

Ekonomična
Similar Posts