Jairova ćerka

Nedeljno jevanđelje – O vaskrsenju Jairove ćerke.
Dvanaestogodišnja ćerka Jaira, starešine sinagoge je na samrti. On pada pred noge Isusa iz Nazareta za koga tek neki misle da je zaista mesija. Moli ga da dođe u njegov dom i isceli mu ćerku, jedinicu.
Hristos se probija kroz gomilu okupljenih ljudi, i oseti kako neko dobija od njega energiju isceljenja. Okreće se i pita ko mu je pristupio. Svi se sa strahopoštovanjem ukalanjaju, a drhteći prilazi žena koja je godinama patila od krvotočenja koje nijedan lekar nije uspeo da zaustavi a na lekare je potrošila sav svoj imetak. Priznaje da mu se prikrala i protiv svih običaja i pravila dodirnula njegove haljine. Hristos joj kaže da se ne boji jer je njena vera spasla.
Ulazi u Jairov dom iako ga sreću ljudi koji saopštavaju starešini sinagoge da mu je ćerka umrla i da ne treba bez potrebe da zove Isusa, učitelja.
Očajni Jair prenosi vest Hristu.
“A kada ču Isus, odgovori mu govoreći: Ne boj se, samo veruj, i biće spasena. I došavši u kuću, ne dopusti nikome da uđe osim Petru i Jovanu i Jakovu, i devojčinom ocu i materi. I svi plakahu i jaukahu za njom. A on reče: Ne plačite, nije umrla nego spava. I podsmevahu mu se znajući da je umrla. A on izgnavši sve, uze je za ruku i zovnu, govoreći: Djevojko, ustani. I povrati se duh njen, i ustade odmah; i on zapovedi da joj dadu da jede”.
Kako su mogli Hristu da se podsmevaju?!
Mogli su, mogu to i danas.
I ako mu se ne podsmevamo, da li Hristu zaista verujemo?
Da li verujemo da su i život i smrt u Njegovim rukama?
A Jair je bezuslovno verovao.
Sve one koji nisu verovali Hristos je izgnao iz kuće. Ostali su samo oni koji veruju. Samo oni koji bezuslovno veruju. Kao krvotočiva žena, kao Jair.
Danas na liturgiji, na početku drugog dela Liturgije, Liturgije vernih, samo oni koji će se pričestiti Hristovim Telom i Krvlju. Svi oni koji se ne prepoznaju u onome “oglašeni izađite”.
Danas ne tražimo od svih onih koji se neće pričestiti da izađu iz crkve kad posle čitanja Jevanđelja i propovedi počne Liturgija vernih.
Ali svi treba da se zapitaju kome ili čemu veruju ako ne Hristovoj spasonosnoj zapovesti ” Jedite ovo je Telo moje”, “pijte iz nje svi – ovo je krv moja Novog Zaveta”.
Bezuslovno. Svim umom i svim srcem. Kao verni apostoli, kao krvotočiva žena, kao Jair.
Ko svojevoljno odbija hranu vaskrsenja? Ko ne želi da se odazove na Hristov poziv i probudi se iz mrtvih?
Oglušiti se na taj Božiji poziv je moguće samo u zabuni i neznanju.

Preuzeto sa FB stranice Nenad Ilić

Similar Posts