Cenzus za dečiji dodatak

Cenzus za dečiji dodatak od 01.07.2021. godine iznosi… Usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

Propisani su nominalni iznosi i način usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visina i način usklađivanja iznosa dečijeg dodatka

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je dana 12.07.2021. godine, pod brojem 401-00-00044/2021-01, rešenje koje citiramo u nastavku:

“Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi (“Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon, 47/18), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu (“Sl. glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20), člana 23. stav 8. i člana 24. stav 4. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 113/17 i 50/18) i čl. 5. i 6. stav 5. Uredbe o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka (“Službeni glasnik RS”, broj 54/18) i Sporazuma između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju broj: 021-01-124/2020-01 od 4.11.2020. godine, donosim

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA RODITELJSKOG DODATKA, PAUŠALA ZA NABAVKU OPREME ZA DETE I DEČIJEG DODATKA I CENZUSA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK OD 1. JULA 2021. GODINE

RODITELJSKI DODATAK ZA DETE ROĐENO 1. JULA 2021. GODINE I KASNIJE

ZA PRVO DETE 106.412,94, jednokratno

ZA DRUGO DETE 255.391,04, 24 jednake mesečne rate po 10.641,29 dinara

ZA TREĆE DETE 1.532.346,25, 120 jednakih mesečnih rata po 12.769,55dinara

ZA ČETVRTO DETE 2.298.519,38, 120 jednakih mesečnih rata po 19.154,33dinara

ZA TREĆE I ČETVRTO DETE u skladu sa članom 24. stav 3. Zakona (smrt deteta u toku isplate prava) 212.825,87 jednokratno

PAUŠAL ZA NABAVKU OPREME ZA DETE za decu rođenu od 1. jula 2021. godine i kasnije 5.320,65 zajedno sa jednokratnim iznosom roditeljskog dodatka za prvo dete, odnosno prvom ratom roditeljskog dodatka za drugo, treće i četvrto dete

DEČIJI DODATAK CENZUS

CENZUS za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-3) Zakona 9.577,16

CENZUS za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 4)-7) Zakona, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije 12.450,32

Pravo na dečiji dodatak ostvaruje se ako ukupan mesečni prihod porodice, ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, po članu porodice ne prelazi cenzus 11.492,60

DEČIJI DODATAK od 1. januara 2021. godine

IZNOS dečijeg dodatka

Dečiji dodatak za dete za koje je ostvareno pravo 3.192,39

Dečiji dodatak za dete za koje je ostvareno pravo, za jednoroditeljske porodice i staratelje iz člana 33. stav 2. Zakona, uvećan za 30% 4.150,10

Dečiji dodatak za dete za koje je ostvareno pravo, za roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom, za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, i za dete koje ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica, a koje ne koristi usluge smeštaja, iz člana 33. stav 2. Zakona, uvećan za 50% 4.788,59

Dečiji dodatak za dete koje ispunjava uslove za uvećanje po više osnova, a najviše do 80%, u skladu sa članom 33. stav 3. Zakona 5.746,30

Koja dokumenta za roditeljski dodatak – Materinski dodatak su potrebna?

Za razliku od roditeljskog dodatka koji je pravo roditelja, dečji dodatak je pravo deteta. Na to upućuju i same zakonske odredbe (“dečji dodatak pripada detetu…” ), a potvrđuje i stav Vrhovnog kasacionog suda:

“Dečiji dodatak predstavlja deo troškova koji se odnose na mesečne potrebe svakog deteta, kojim se doprinosi ostvarivanju boljeg životnog standarda deteta, pa sredstva od dečjeg dodatka pripadaju detetu na čije se ime isplaćuju, a ne roditelju kome se isplaćuju”.

Dečiji dodatak je pravo predviđeno Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Pročitajte još

Dokumenta za dečiji dodatak koja se prilažu uz zahtev za ostvarenje prava na dečiji dodatak

Ko ima pravo na dečiji dodatak?

Datum isplate…

Pravo na dečiji dodatak ima jedan od roditelja koji neposredno brine o detetu, koji je državljanin Republike Srbije, ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, za prvo, drugo, treće i četvrto dete po redu rođenja u porodici, od dana podnetog zahteva, pod uslovima koji su predviđenim Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Similar Posts