Cenzus za dečiji dodatak

Cenzus za dečiji dodatak od 01.01.2023. godine iznosi…

Roditeljski dodatak za decu rođenu 1. januara 2023. godine i kasnije iznosi za:
prvo dete
jednokratno – 345.398,70 dinara
drugo dete
306.388,75 dinara – 24 rate po 12.766,20 dinara
treće dete
1.838.332,53 dinara – 120 rata po 15.319,44 dinara
četvrto dete
2.757.498,79 dinara – 120 rata po 22.979,16 dinara
treće i četvrto dete u skladu sa članom 24. stav 3. Zakona (smrt deteta u toku isplate prava)
jednokratno – 255.323,97 dinara

Paušal za nabavku opreme za dete za decu rođenu 1. januara 2023. godine i kasnije iznosi 6.383,10 dinara
Jednokratna pomoć za rođenje drugog i trećeg deteta za decu rođenu 1. januara 2023. godine i kasnije iznosi 115.132,90 dinara

Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 1) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom na osnovu ukupnih mesečnih prihoda porodice ostvarenih u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, po članu porodice, od 1. januara 2023. godine iznosi:
11.489,58 dinara
14.936,46 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-5) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
13.787,45 za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 6)-10) Zakona, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja

Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 1) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom na osnovu ukupnog mesečnog katastarskog prihoda po članu porodice u prethodnoj godini, od 1. januara 2023. godine iznosi:
3,62 dinara
4,69 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-5) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
4,32 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 6)-10) Zakona, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja
Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 2) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom na osnovu ukupnog mesečnog katastarskog prihoda po članu porodice u prethodnoj godini, od 1. januara 2023. godine iznosi:
8,47 dinara
10,98 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-5) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
10,12 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 6)-10) Zakona, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja

Dečiji dodatak od 1. januara 2023. godine:
za dete za koje je ostvareno pravo iznosi 3.829,86 dinara
za dete za koje je ostvareno pravo, za jednoroditeljske porodice i staratelje iz člana 33. stav 2. Zakona, uvećan za 30% iznosi 4.978,81 dinara
za roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom, za koje je doneto mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, i za dete koje ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica, a koje ne koristi usluge smeštaja, iz člana 33. stav 2. Zakona, uvećan za 50% iznosi 5.744,80 dinara
za dete koje ispunjava uslove za uvećanje po više osnova, a najviše do 80%, u skladu sa članom 33. stav 3. Zakona iznosi 6.893,75 dinara

Obrazloženje
Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 113/17, 50/18, 46/21-US, 51/21-US, 53/21-US, 66/21 i 130/21) propisano je da se iznosi roditeljskog dodatka i paušala za nabavku opreme za dete, a Uredbom o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka (“Sl. glasnik RS”, broj 54/18), cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i iznos dečijeg dodatka, usklađuju dva puta godišnje, 1. januara i 1. jula počev od januara 2019. godine, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije, u prethodnih šest meseci.
Ovo rešenje dostavlja se opštinskim – gradskim upravama, službama dečije zaštite, a podaci iz njega unose se i u Informacioni sistem Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.”

Iznosi dečijeg dodatka usklađuju se 1. januara i 1. jula, počev od 2019. godine, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci, a njihove nominalne iznose utvrđuje rešenjem ministar nadležan za socijalna pitanja.

Isplata trinaestog dečijeg dodatka je izvršena delimično u decembru. U januaru 2023. će biti isplaćeno onima koji nisu dobili.
Pravo na trinaesti dečiji dodatak imaju srednjoškolci koji koji imaju pozitivan uspeh na kraju školske godine. Dobija se u drugoj, trećoj, četvrtoj i po završetku četvrte godine.

Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 1) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom na osnovu ukupnih mesečnih prihoda porodice ostvarenih u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, po članu porodice, od 1. jula 2022. godine iznosi:
10.707,90 dinara
za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-5) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
13.920,28 dinara
za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 6)-10) Zakona, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja
12.849,44 dinara
Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 1) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom na osnovu ukupnog mesečnog katastarskog prihoda po članu porodice u prethodnoj godini, od 1. jula 2022. godine iznosi:
3,37. dinara
za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-5) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
4,37 dinara
za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 6)-10) Zakona, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja
4,03 dinara
Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 2) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom na osnovu ukupnog mesečnog katastarskog prihoda po članu porodice u prethodnoj godini, od 1. jula 2022. godine iznosi:
7,89 dinara
za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-5) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
10,23 dinara
za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 6)-10) Zakona, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja
9,43. dinara

Dečiji dodatak od 1. jula 2022. godine:
za dete za koje je ostvareno pravo iznosi.
3.569,30 dinara
za dete za koje je ostvareno pravo, za jednoroditeljske porodice i staratelje iz člana 33. stav 2. Zakona, uvećan za 30% iznosi.
4.640,08 dinara
za roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom, za koje je doneto mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, i za dete koje ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica, a koje ne koristi usluge smeštaja, iz člana 33. stav 2. Zakona, uvećan za 50% iznosi
5.353,96 dinara
za dete koje ispunjava uslove za uvećanje po više osnova, a najviše do 80%, u skladu sa članom 33. stav 3. Zakona iznosi.
6.424,74. dinara

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA RODITELJSKOG DODATKA, PAUŠALA ZA NABAVKU OPREME ZA DETE OD 1. JULA 2022. GODINE
Roditeljski dodatak za decu rođenu 1. jula 2022. godine i kasnije iznosi za:
prvo dete
jednokratno – 321.900,00 dinara
drugo dete
285.544,04 dinara – 24 rate po 11.897,67 dinara
treće dete
1.713.264,24 dinara – 120 rata po 14.277,20 dinara
četvrto dete
2.569.896,36 dinara – 120 rata po 21.415,80 dinara
treće i četvrto dete u skladu sa članom 24. stav 3. Zakona (smrt deteta u toku isplate prava)
jednokratno – 237.953,37 dinara

Paušal za nabavku opreme za dete za decu rođenu 1. jula 2022. godine i kasnije iznosi 5.948,84 dinara
Jednokratna pomoć za rođenje drugog i trećeg deteta za decu rođenu 1. jula 2022. godine i kasnije iznosi 107.300,00 dinara

Koja dokumenta za roditeljski dodatak – Materinski dodatak su potrebna?

Za razliku od roditeljskog dodatka koji je pravo roditelja, dečji dodatak je pravo deteta. Na to upućuju i same zakonske odredbe (“dečji dodatak pripada detetu…” ), a potvrđuje i stav Vrhovnog kasacionog suda:

“Dečiji dodatak predstavlja deo troškova koji se odnose na mesečne potrebe svakog deteta, kojim se doprinosi ostvarivanju boljeg životnog standarda deteta, pa sredstva od dečjeg dodatka pripadaju detetu na čije se ime isplaćuju, a ne roditelju kome se isplaćuju”.

Dečiji dodatak je pravo predviđeno Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Pročitajte još

Dokumenta za dečiji dodatak koja se prilažu uz zahtev za ostvarenje prava na dečiji dodatak

Ko ima pravo na dečiji dodatak?

Datum isplate…

Pravo na dečiji dodatak ima jedan od roditelja koji neposredno brine o detetu, koji je državljanin Republike Srbije, ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, za prvo, drugo, treće i četvrto dete po redu rođenja u porodici, od dana podnetog zahteva, pod uslovima koji su predviđenim Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Similar Posts