Cenzus za dečiji dodatak

Cenzus za dečiji dodatak od 01.01.2022. godine iznosi…

Iznosi dečijeg dodatka usklađuju se 1. januara i 1. jula, počev od 2019. godine, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci, a njihove nominalne iznose utvrđuje rešenjem ministar nadležan za socijalna pitanja.

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA RODITELJSKOG DODATKA, PAUŠALA ZA NABAVKU OPREME ZA DETE I DEČIJEG DODATKA I CENZUSA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK OD 1. JANUARA 2022. GODINE

RODITELJSKI DODATAK ZA DETE ROĐENO 1. januara 2022. GODINE I KASNIJE

ZA PRVO DETE 300.000,00, jednokratno

ZA DRUGO DETE 266.117,46, 24 jednake mesečne rate po 11.088,23 dinara

ZA TREĆE DETE 1.596.704,79, 120 jednakih mesečnih rata po 13.305,87dinara

ZA ČETVRTO DETE 2.298.519,38, 120 jednakih mesečnih rata po 19.154,33 dinara

ZA TREĆE I ČETVRTO DETE u skladu sa članom 24. stav 3. Zakona (smrt deteta u toku isplate prava) 221.764,56 jednokratno

PAUŠAL ZA NABAVKU OPREME ZA DETE za decu rođenu od 1. januara 2022. godine i kasnije 5.544,12 zajedno sa jednokratnim iznosom roditeljskog dodatka za prvo dete, odnosno prvom ratom roditeljskog dodatka za drugo, treće i četvrto dete

JEDNOKRATNA POMOĆ ZA ROĐENJE DRUGOG I TREĆEG DETETA za decu rođenu 1. januara 2022. godine i kasnije 100.000,00

DEČIJI DODATAK CENZUS

Pravo na dečiji dodatak ostvaruje se ako ukupan mesečni prihod porodice, ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, po članu porodice ne prelazi cenzus 9.979,40

CENZUS za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-5) Zakona iznosi 12.973,23

CENZUS
Za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 6)-10) Zakona, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije 11.975,25

DEČIJI DODATAK od 1. januara 2022. godine

IZNOS dečijeg dodatka

Dečiji dodatak za dete za koje je ostvareno pravo 3.326,47

Dečiji dodatak za dete za koje je ostvareno pravo, za jednoroditeljske porodice i staratelje iz člana 33. stav 2. Zakona, uvećan za 30% 4.324,40

Dečiji dodatak za dete za koje je ostvareno pravo, za roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom, za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, i za dete koje ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica, a koje ne koristi usluge smeštaja, iz člana 33. stav 2. Zakona, uvećan za 50% 4.989,71

Dečiji dodatak za dete koje ispunjava uslove za uvećanje po više osnova, a najviše do 80%, u skladu sa članom 33. stav 3. Zakona 5.987,64

Koja dokumenta za roditeljski dodatak – Materinski dodatak su potrebna?

Za razliku od roditeljskog dodatka koji je pravo roditelja, dečji dodatak je pravo deteta. Na to upućuju i same zakonske odredbe (“dečji dodatak pripada detetu…” ), a potvrđuje i stav Vrhovnog kasacionog suda:

“Dečiji dodatak predstavlja deo troškova koji se odnose na mesečne potrebe svakog deteta, kojim se doprinosi ostvarivanju boljeg životnog standarda deteta, pa sredstva od dečjeg dodatka pripadaju detetu na čije se ime isplaćuju, a ne roditelju kome se isplaćuju”.

Dečiji dodatak je pravo predviđeno Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Pročitajte još

Dokumenta za dečiji dodatak koja se prilažu uz zahtev za ostvarenje prava na dečiji dodatak

Ko ima pravo na dečiji dodatak?

Datum isplate…

Pravo na dečiji dodatak ima jedan od roditelja koji neposredno brine o detetu, koji je državljanin Republike Srbije, ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, za prvo, drugo, treće i četvrto dete po redu rođenja u porodici, od dana podnetog zahteva, pod uslovima koji su predviđenim Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Similar Posts