Cenzus za dečiji dodatak

Roditeljski dodatak za decu rođenu 1. januara 2020. godine i kasnije iznosi za:

prvo dete – jednokratno – 101.598,10 dinara

drugo dete243.835,43 dinara – 24 rate po 10.159,81 dinara

treće dete1.463.012,59 dinara – 120 rata po 12.191,77 dinara

četvrto dete2.194.518,89 dinara – 120 rata po 18.287,66 dinara

treće i četvrto dete u skladu sa članom 24. stav 3. Zakona jednokratno – 203.196,19 dinara

 

Cenzus za dečiji dodatak

Pravo na dečiji dodatak ostvaruje se ako ukupan mesečni prihod porodice, ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, po članu porodice ne prelazi cenzus od 9.134,82

Za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-3) Zakona* 30%  11.886,98 

Za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 4)-7) Zakona**, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja 20% 10.972,59

Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 1) Zakona*** 2,88

Za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-3) Zakona* 30% 3,74

Za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 4)-7) Zakona**, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja 20% 3,45

Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 2) Zakona**** 6,73

Za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-3) Zakona* 30% 8,74

Za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 4)-7) Zakona**, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja 20% 8,06

Cenzus za dečiji dodatak

* Porodica u kojoj jedan roditelj samostalno vrši roditeljsko pravo, pod uslovom da je drugi roditelj: nepoznat; da je preminuo, a nije ostvareno pravo na porodičnu penziju ili da je postao potpuno i trajno nesposoban za rad, a nije stekao pravo na penziju.

** Porodica u kojoj jedan roditelj samostalno vrši roditeljsko pravo, pod uslovom da je drugi roditelj: preminuo, a ostvareno je pravo na porodičnu penziju; na izdržavanju kazne zatvora duže od šest meseci; da drugi roditelj ne vrši roditeljsko pravo po odluci suda ili da ne doprinosi izdržavanju deteta, a izvršenje obaveze izdržavanja nije bilo moguće obezbediti postojećim i dostupnim pravnim sredstvima i postupcima.

*** Pravo na dečiji dodatak se ostvaruje ako ukupan mesečni prihod, umanjen za poreze i doprinose, po članu porodice ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev ne prelazi utvrđeni cenzus, a ukupan mesečni katastarski prihod po članu porodice u prethodnoj godini ne prelazi iznos od 3% prosečnog katastarskog prihoda po jednom hektaru plodnog zemljišta u prethodnoj godini ili je ostvaren od zemljišta do 500 metara kvadratnih na kome je podignuta stambena zgrada.

**** Pravo na dečiji dodatak ostvaruje se ako ukupan mesečni katastarski prihod po članu porodice u prethodnoj godini ne prelazi iznos od 7% prosečnog katastarskog prihoda po jednom hektaru plodnog zemljišta u prethodnoj godini, a porodica ne ostvaruje druge prihode.

Similar Posts