Deciji dodatak – doplatak iznos, dokumenta, isplata, cenzus, pravo, jednoroditeljske porodice, uvećanje, Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Cenzus od 01.07.2021. godine iznosi… Usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

Propisani su nominalni iznosi i način usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava i visina i način usklađivanja iznosa dečijeg dodatka

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je dana 12.07.2021. godine, pod brojem 401-00-00044/2021-01, rešenje koje citiramo u nastavku:

“Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi (“Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon, 47/18), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu (“Sl. glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20), člana 23. stav 8. i člana 24. stav 4. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 113/17 i 50/18) i čl. 5. i 6. stav 5. Uredbe o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka (“Službeni glasnik RS”, broj 54/18) i Sporazuma između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju broj: 021-01-124/2020-01 od 4.11.2020. godine, donosim

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA RODITELJSKOG DODATKA, PAUŠALA ZA NABAVKU OPREME ZA DETE I DEČIJEG DODATKA I CENZUSA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK OD 1. JULA 2021. GODINE

Dokumenta za deciji dodatak koja se prilažu uz zahtev za ostvarenje prava na dečiji dodatak

CENZUS

CENZUS za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-3) Zakona 9.577,16

CENZUS za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 4)-7) Zakona, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije 12.450,32

Pravo na deciji dodatak ostvaruje se ako ukupan mesečni prihod porodice, ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, po članu porodice ne prelazi cenzus 11.492,60

DEČIJI DODATAK od 1. januara 2021. godine

IZNOS dečijeg dodatka

Deciji dodatak za dete za koje je ostvareno pravo 3.192,39

Deciji dodatak za dete za koje je ostvareno pravo, za jednoroditeljske porodice i staratelje iz člana 33. stav 2. Zakona, uvećan za 30% 4.150,10

Deciji dodatak za dete za koje je ostvareno pravo, za roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom, za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, i za dete koje ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica, a koje ne koristi usluge smeštaja, iz člana 33. stav 2. Zakona, uvećan za 50% 4.788,59

Deciji dodatak za dete koje ispunjava uslove za uvećanje po više osnova, a najviše do 80%, u skladu sa članom 33. stav 3. Zakona 5.746,30

Datum isplate…

Za razliku od roditeljskog dodatka koji je pravo roditelja, decji dodatak je pravo deteta. Na to upućuju i same zakonske odredbe (“dečji dodatak pripada detetu…” ), a potvrđuje i stav Vrhovnog kasacionog suda:

“Predstavlja deo troškova koji se odnose na mesečne potrebe svakog deteta, kojim se doprinosi ostvarivanju boljeg životnog standarda deteta, pa sredstva od dečjeg dodatka pripadaju detetu na čije se ime isplaćuju, a ne roditelju kome se isplaćuju”.

Pravo predviđeno Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Similar Posts