Penzija je mesečna novčana naknada i druge beneficije na koje pojedinac stiče pravo po osnovu osiguranja za slučaj starosti, invalidnosti i smrti, a pod uslovima utvrđenim zakonom. 

SamoZena.com redovno i blagovremeno obaveštava svoje čitateljke o vrstama i ostvarivanju prava na penziju.

Penzija

Penzija ili mirovina je mesečna novčana naknada i druge beneficije na koje pojedinac stiče pravo po osnovu osiguranja za slučaj starosti, invalidnosti i smrti, a pod uslovima utvrđenim zakonom.

Penzije se isplaćuju i posthumno u slučajevima kada naslednici i druge materijalno zavisne osobe nisu u stanju da se samostalno izdržavaju. Tako da u zavisnosti od uslova pod kojima je stečena, penzija može biti starosna, invalidska ili porodična.

DETE može biti korisnik prava na porodičnu penziju:
Bezuslovno do 15. godine
Ako je na školovanju u srednjoj školi do 20.godine života.
Ako je na školivanju u visokoj školskoj ustanovi do 26. godine života.
Produženje je moguće samo zbog bolesti.

Deci bez oba roditelja pripada, pored porodične penzije po jednom roditelju, i porodična penzija po drugom roditelju, kao jedna penzija čiji iznos ne može preći najviši iznos penzije određen zakonom.

Privatni fondovi
Tradicionalno, penzijski fond je u domenu državnih izdataka, ali se liberalizacijom tržišta usluga sve više uključuju privatni fondovi osiguranja.
To znači da osoba uplaćuje izvesnu sumu novca tokom svog radnog staža, a onda, kada ode u penziju dobija materijalnu nadoknadu na osnovu tih doprinosa.

Osim novčane nadoknade, penzioneri mogu imati i druge povlastice, kao što je, na primer, pravo na manju cenu voznih karata u gradskom prevozu.

Australija i Nemačka
Postoje i slučajevi, kao u Australiji, na primer, da svi građani koji napune određeni broj godina stiču pravo na penziju.
Nemačka je inače prva zemlja koja je uvela starosnu penziju 1889. godine.

Uslovi za starosnu penziju do 2032. godine

U zavisnosti od uslova pod kojima je stečena, penzija može biti starosna, invalidska ili porodična.

Tradicionalno, penzijski fond je u domenu državnih izdataka, ali se liberalizacijom tržišta usluga sve više uključuju privatni fondovi osiguranja. Ovo zapravo znači da osoba uplaćuje izvesnu sumu novca tokom svog radnog staža, a onda, kada ode u penziju dobija materijalnu nadoknadu na osnovu tih doprinosa.

Postoje i slučajevi, kao u Australiji, na primer, da svi građani koji napune određeni broj godina stiču pravo na penziju. Nemačka je inače prva zemlja koja je uvela starosnu penziju 1889. godine.

Osobe koje posjeduju pravo na penziju, nazivaju se penzioneri. Osim novčane nadoknade, penzioneri mogu imati i druge povlastice, kao što je, na primer, pravo na manju cenu voznih karata u gradskom prevozu.

VAŽNO JE ZNATI…>>

Isplata

Pravo na starosnu penziju mogu ostvariti osiguranici u 2017:

Similar Posts